Privacyverklaring Vabi

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 januari 2024.

We zijn bij Vabi graag transparant hoe we me je gegevens omgaan. In deze Privacyverklaring lees je hoe we omgaan met informatie. Waaronder jouw persoonlijke gegevens, die wij verzamelen via onze websites (www.vabi.nl en shop.vabi.nl). Wat we precies verzamelen en waarom we deze informatie verzamelen en gebruiken, lees je hieronder.

Gegevensverzameling

Doordat je gebruik maakt van de diensten van Vabi of als je een contactformulier invult op de website verstrek je ons gegevens. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en je behoudt hierop alle rechten. We verzamelen gegevens voor het registratieproces dat je doorloopt om de Vabi producten in gebruik te nemen via de webshop. Daarnaast hebben we je gegevens nodig om je toegang te verlenen tot onze diensten (denk aan een gebruikersnaam), maar ook om antwoord te kunnen geven op vragen via het (contact)formulier of supportvragen. Ook sturen we je graag nieuwsbrieven als je je daarvoor hebt aangemeld (in elke nieuwsbrief zit ook een afmeldmogelijkheid) en vinden wij het nuttig (en in sommige gevallen nodig) om je serviceberichten te sturen. En als laatste nodigen we je graag uit om deel te nemen aan onze leerzame evenementen, een klanttevredenheidsonderzoek of om je input te vragen over nieuwe functionaliteiten. Om je goed te berichten hebben we de volgende gegevens van je nodig:

 • Voor- en Achternaam
 • Aanhef
 • Emailadres
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • Werk telefoonnummer
 • Bedrijfsadres

Bezoek je pagina’s op onze website dan verzamelen we ook bepaalde technische informatie:

 • IP-adres
 • Geo-locatie
 • Browsergegevens

Verstrek je ons informatie over anderen, of verstrekken anderen informatie over jou, dan zullen wij die informatie alleen gebruiken voor het specifieke doel waarvoor dit is verstrekt.

Heb je op onze website je e-mailadres achtergelaten, dan kunnen we je paginabezoek op onze website analyseren, hiervoor gebruiken we ook je IP-adres. We gebruiken verder alleen de gegevens die je zelf hebt ingevuld via bijvoorbeeld een downloadformulier op de website. We doen dit omdat we jou het juiste bericht willen sturen. We zijn van mening dat we door deze analyses het beste kunnen helpen met uitdagingen en vragen die jou naar onze website hebben geleid. Mocht je ondanks onze goede bedoelingen liever niet willen dat we deze analyses maken, verwijder dan je bestaande cookies en accepteer niet de cookies voor analysedoeleinden op onze website.

Het (niet) delen van informatie

De informatie die we verzamelen wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere organisaties. Behalve wanneer we je toestemming hebben om producten of diensten te leveren waarom je hebt gevraagd.

In uitzonderlijke gevallen delen we je informatie, maar alleen als het gaat om de volgende situaties:

 • Als de wet dat van ons eist. Wanneer we bijvoorbeeld moeten voldoen aan een dagvaarding of andere gerechtelijke/juridische procedures.
 • Als wij denken dat het noodzakelijk om onze rechten te beschermen (bijvoorbeeld bij fraude) of als jouw veiligheid of dat van anderen in gevaar is.
 • Als de overheid ons eist informatie te delen met betreft nationale veiligheid en wetshandhaving.

Cookies en andere volgtechnologieën

Vabi en de partijen die ons ondersteunen met website-analyses gebruiken technologieën zoals cookies, webbakens (‘beacons’), tags en scripts. Zo analyseren we trends, laten we de website functioneren en houden we bij hoe gebruikers door de website navigeren. Je hebt altijd de mogelijkheid om cookies te verwijderen in je webbrowser. Als je de cookies voor analysedoeleinden op onze website weigert, kun je onze website nog steeds gebruiken, maar hij werkt wellicht niet meer optimaal.

Bij het bezoek aan onze website vragen we je of we de volgende cookies voor analyses mogen plaatsen:

 • Google Analytics cookies met als doel het registreren van websitestatistieken (analytische cookies)
 • Act-on cookies met als doel het volgen van gebruik van de website en formulieren (marketing cookies)

Google Analytics

Wij maken ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt geanonimiseerd en niet gedeeld met google.

Act-on

Wij maken op onze website gebruik van het marketingplatform Act-On. Hiermee analyseren we het gebruik van de website en stellen wij (contact)formulieren op. Act-on leeft het Europees-Amerikaanse Privacy Shield-raamwerk na. Lees hier meer over het privacybeleid van Act-on.

Bescherming gegevens

We nemen passende maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beschermen. Zo maakt de website van Vabi maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij hebben daarnaast verschillende technische- en organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging te waarborgen.

De maatregelen die wij nemen zijn onder andere:

 • Up-to-date virus scans en firewalls
 • Encrypted laptops, USB-sticks en externe harde schijven
 • Unieke toegangscodes en wachtwoorden
 • ICT gedragscode

Websites van derden
Op onze website vind je zo nu en dan een link naar een andere website. Deze privacyverklaring is daar niet van toepassing op. We hebben er geen invloed op dat deze websites op een veilige manier met je gegevens omgaan. We raden je dan ook aan om altijd de privacyverklaring van deze websites door te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedere betrokkene kan Vabi vragen om inzage van de eigen persoonsgegevens. Dat houdt in dat je ons mag vragen of we persoonsgegevens van je hebben vastgelegd en zo ja, welke. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven voor een inzageverzoek (we mogen er wel naar vragen). Het recht op inzage betreft alleen inzage in je eigen gegevens. Je hebt dus geen recht op informatie over anderen. Wij zullen jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen beantwoorden. Je kunt gebruik maken van de volgende rechten als het gaat om je persoonsgegevens. Het recht om in te zien, het recht om te wijzigen, het recht om vergeten te worden, het recht om gegevens over te dragen en het recht op informatie. Je kunt een aanvraag doen om je gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen via deze link:

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten wij er samen écht niet uit kunnen komen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Je bent zelf verantwoordelijk voor de consequenties van het verwijderen van je persoonsgegevens Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet meer op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en updates met betrekking tot de Vabi dienst, het niet meer kunnen beantwoorden van support aanvragen en/of het niet meer kunnen inloggen in de Vabi dienst. Let er ook op dat het kan zijn dat we niet (volledig) aan je verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld door wettelijke bepalingen.

Intrekken toestemming

Je kunt je toestemming om je gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden op elk moment weer intrekken. In al onze e-mailberichten vind je onderin een afmeldknop. Je hoeft hiervoor dus geen bezwaar in te dienen.

Weigering verzoeken van onredelijke aard

Op het moment dat je een verzoek indient om je gegevens aan te passen of te verwijderen, dan vragen je aan je om je te identificeren. Wij kunnen weigeren aan je verzoek te voldoen indien die onredelijk repetitief of systematisch zijn, onevenredige technische inspanning vereisen of de privacy van anderen in gevaar brengen.

Referenten

Wij plaatsen ook referenties op onze website. De daarin vermelde persoonlijke informatie is geplaatst met toestemming van desbetreffende personen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij bewaren je informatie het liefst zo kort mogelijk bewaren. Met uitzondering van informatie die noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven. Personen die 365 dagen niet op onze website zijn geweest en geen enkel bericht hebben geopend, zullen automatisch geen mail meer ontvangen.

Veranderingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan tussentijds gewijzigd worden, waarbij de meest recente versie van de privacyverklaring altijd op onze website te vinden is. Wij adviseren je om onze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

Vragen

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Vabi verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via vabi.privacy@vitecsoftware.com of op volgend postadres:

Vabi
t.a.v. AVG Compliance Team
Poortweg 6
2612 PA Delft

Disclaimer e-mail en website

Onze e-mails zijn voorzien van een disclaimer. Alle inhoud is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien je het bericht onbedoeld hebt ontvangen, word je verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Aan de ontvangst en inhoud van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Vabi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige verzending van het bericht, alsmede voor vertragingen in de ontvangst van het bericht en schade die het gevolg is van de ontvangst en/of het gebruik ervan.

Het gebruik van op deze website beschikbare documenten (zoals artikelen, persberichten, datasheets, et cetera) is toegestaan onder de voorwaarden dat (1) de copyright vermelding onder aan de pagina’s op alle kopieën duidelijk zichtbaar wordt vermeldt, (2) deze documenten uitsluitend voor informele, niet commerciële doelen gebruikt worden en niet worden geïnstalleerd op computers met netwerk aansluitingen of gepubliceerd in publiekelijk toegankelijke media, en (3) er geen wijzigingen in de documenten worden aangebracht. Iedere andere vorm van gebruik is verboden.

De toestemming om de documenten te gebruiken strekt zich niet uit tot het ontwerp en de lay out van alle Vabi websites. De elementen van deze door Vabi beheerde websites zijn beschermd door de wet en mogen niet worden gekopieerd. Geen enkele van de op de Vabi websites gebruikte logo’s, grafische elementen of afbeeldingen mogen worden gekopieerd, doorgegeven of anderszins verspreid zonder schriftelijke toestemming van een daartoe gerechtigd persoon bij Vabi

Vabi aanvaardt geen verantwoordelijkheid aangaande de juistheid van de informatie die is weergegeven in de documenten, datasheets, grafieken, berekeningen, et cetera die op deze website voor welk doel dan ook zijn gepubliceerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk gecontroleerd en zo goed mogelijk up to date gehouden. Het is echter altijd mogelijk dat de informatie ergens toch nog fouten bevat. De juistheid van alle informatie kan en zal daarom niet in absolute zin gegarandeerd worden. In geen enkel geval kan Vabi aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade of enige andere vorm van schade als gevolg van het verlies van gebruiksrechten, gegevens of winsten, hetzij bij het sluiten en uitvoeren van een contract, door onachtzaamheid of enige andere actie, voortvloeiende uit of in verband met het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Vabi sluit aansprakelijkheid alsmede eventuele aansprakelijkheid van haar werknemers of hulppersonen uit.

COPYRIGHT NOTICE. Het copyright © 2023 voor deze website behoort toe aan Vabi Software Poortweg 6, 2612 PA Delft. All rights reserved.